Thay đổi Timezone trên CentOS

Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau:

– Kiểm tra múi giờ hiện tại

date

– Cập nhật lại timezone

sudo rm /etc/localtime
sudo ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Vậy là xong.

You may also like...