Code xóa bỏ gạch chân của liên kết link url (style)

1. Xóa bỏ gạch chân liên kết cho toàn bộ trang web, bài viết:

Copy đoạn code sau vào trước thẻ đóng </head>

<style> a{ text-decoration: none; } </style>

2. Xóa bỏ gạch chân cho 1 liên kết cụ thể:

Copy 1 trong các đoạn code sau vào nơi cần chèn liên kết, sau đó sửa địa chỉ liên kết theo ý của bạn

<a href="www.tinhocpqs.com" style="text-decoration:none">Tin Học PQS</a>

<a href="www.tinhocpqs.com" style="text-decoration:none" target="_blank">Tin Học PQS</a>

Theo Kiến Thức Mẹo Vặt