Code hiển thị ngày tháng năm tự động trên web

Sao chép đoạn code html sau và dán vào vị trí cần hiển thị trên web của bạn, việc còn lại code sẽ tự cập nhật và hiển thị kết quả cho bạn:

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function makeArray(n) {
arglen=makeArray.arguments.length;
for (var i=0;i<arglen;i++) { this[i+1] = makeArray.arguments[i]; }}
var today=new Date();
var months=new makeArray("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12");
var days= new makeArray("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy");
var dates= today.getDate();
var ngay= today.getDay() + 1;
var nam= (today.getYear() % 100) + 2000;
if (ngay==0) ngay+=7;
document.write("Hôm nay, "+days[ngay]+" ngày "+ dates+" tháng "+months[today.getMonth()+1]+" năm "+nam); //today.getYear()
</script>

Demo của đoạn code trên:

Chúc bạn thành công!

You may also like...