Viết ct nhập từ bàn phím 10 số. Tính & xuất tích của 10 số đó

Cách 1: (Dùng vòng lặp for)

program tich10so;

uses crt;

var n,i,a:integer;

      tich:longitn;

begin

      clrscr;

      writeln(‘Nhap so thu 1:’);

      readln(a);

      tich:=a;

      for i:=2 to 10 do

      begin

      writeln(‘Nhap so thu :’,i);

      readln(n);

      tich:=tich*n;

      end;

      writeln(‘Tich 10 so la:’,tich);

      readln;

end.

 

Cách 2: (Dùng 10 biến)

program Tich10so;

uses crt;

var a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10:integer;

tich:longint;

begin

       clrscr;

       writeln(‘Nhap vao 10 so:’);

       readln(a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10);

       tich:=a1*a2*a3*a4*a5*a6*a7*a8*a9*a10;

       writeln(‘Tich cua 10 so vua nhap la:’,tich);

       readln;

end.

You may also like...