Viết ct nhập từ bàn phím 10 số nguyên dương. Tìm & xuất MAX của 10 số đó

Cách 1: (Dùng vòng lặp for)

program bai1;

uses crt;

var n,i,max,a:integer;

begin

clrscr;

writeln(‘Nhap so thu 1:’);

readln(a);

max:=a;

for i:=2 to 10 do

begin

writeln(‘Nhap so thu :’,i);

readln(n);

if max<n then max:=n;

end;

writeln(‘So lon nhat la:’,max);

readln;

end.

Cách 2: (Dùng 10 biến)

program max10so;

uses crt;

var a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,max:integer;

begin

clrscr;

writeln(‘Nhap vao 10 so:’);

readln(a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10);

max:=a1;

if max<a2 then max:=a2;

if max<a3 then max:=a3;

if max<a4 then max:=a4;

if max<a5 then max:=a5;

if max<a6 then max:=a6;

if max<a7 then max:=a7;

if max<a8 then max:=a8;

if max<a9 then max:=a9;

if max<a10 then max:=a10;

writeln(‘GTLN cua 10 so vua nhap la:’,max);

readln;

end.

You may also like...