Viết ct nhập 2 số nguyên dương từ bàn phím. Tính & xuất UCLN của 2 số đó.

Cách 1: (Dùng thuật chia Euclid)

program USCLN;

uses crt;

var a,b,r:integer;

begin

clrscr;

writeln(‘Nhap a = ‘); readln(a);

writeln(‘Nhap b = ‘); readln(b);

while b<>0 do

begin

r:=a mod b;

a:=b;

b:=r

end;

writeln(‘UCLN la: ‘,a);

readln;

end.

 

Cách 2: (Dùng If then)

program USCLN;

uses crt;

var a,b:integer;

begin

clrscr;

writeln(‘Nhap a = ‘); readln(a);

writeln(‘Nhap b = ‘); readln(b);

while a<>b do

if a>b then a:=a-b else b:=b-a;

writeln(‘UCLN la: ‘,a);

readln;

end.

You may also like...