Ối dzời! Ra là thế! – Tất tần tật về giới tính & LGBT

(Kiến Thức Mẹo Vặt) – Tất tần tật về giới tính và LGBT – Nhà xuất bản Phụ nữ năm 2018. Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường ISEE. Bạn có chắc bạn đã biết TẤT TẦN TẬT về bản thân?

“Ở loài người, chúng ta không bao giờ có thể tìm thấy duy nhất tính nữ nguyên chất hay duy nhất tính nam nguyên chất ở một ai cả, xét trên khía cạnh tâm lí lẫn sinh học.” – Nhà tâm lí học Sigmund Freud. Trích từ Ba Bài Luận Về Giả Thuyết Tính Dục (1905)

“In human beings pure masculinity or femininity is not to be found either in a psychological or biological sense.” – Sigmund Freud. Three Essays on the Theory of Sexuality (1905)

Xem bản gốc: Nhấn vào đây để xem

Xem trên drive: Nhấn vào đây để xem

Xem trực tiếp:

Theo Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường ISEE

You may also like...